آریاسان
www.ariasun.co
آریاسان نت
www.ariasunnet.ir
آریاسان بازار
www.ariasunbazar.ir
آریاسان مد
www.ariasunmed.ir
آریاسان تور
www.ariasuntour.ir
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

معرفي معاونت مالي، اداري

معاونت مالی و اداری و پشتيبانی همواره در تلاش است که از منابع انسانی و منابع مالی سازمان استفاده بهينه به عمل آيد به ترتيبی که با افزايش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترين زمان و کمترين هزينه و بيشترين کارايی نايل آْيد و برنامه های زير را در راستای اهداف سازمان در دست اجرا دارد.
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶

معرفي معاونت مالي، اداري

معاونت مالی و اداری و پشتيبانی همواره در تلاش است که از منابع انسانی و منابع مالی سازمان استفاده بهينه به عمل آيد به ترتيبی که با افزايش بهره وری واحد می تواند به اهداف خود در کمترين زمان و کمترين هزينه و بيشترين کارايی نايل آْيد و برنامه های زير را در راستای اهداف سازمان در دست اجرا دارد.