فرهنگي، ديجيتال و ماهواره

تأثیر فرهنگ بر رفتار اجتماعی

شناخت شناسی و درون کاوی آن پرداخت. فرهنگ می تواند رفتار اجتماعی جامعه را هدایت و ساخت و ساز نماید. رفتارهای اجتماعی گسلنده

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

  891 بازدیدجستجو
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | |